Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż  OH LALA Marta Majchrzak – Ostrowska  

z siedzibą w Warszawie 00- 696 ul. Pankiewicza 3. Przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: 

  

imię i nazwisko, adres e-mail, nr. telefonu w przypadku zapisu na zajęcia 

  

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że: 

  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:. OH LALA Marta Majchrzak – Ostrowska.  Z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: OH LALA Marta Majchrzak – Ostrowska ul. Pankiewicza 3, 00 - 696 Warszawa, lub email: panki@ohlala.pl 

  

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

  

3. OH LALA Marta Majchrzak – Ostrowska nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej . OH LALA Marta Majchrzak – Ostrowska. 

  

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom kompleksowej informacji na temat naszych usług  jak również w celach statystycznych. 

  

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane w związku z działaniami i transakcjami dokonywanymi przez Państwa na  naszej stronie www lub w naszych  placówkach. 

  

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 

– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 

– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, 

– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, 

– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, 

– wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: panki@ohlala.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: OH LALA Marta Majchrzak – Ostrowska ul. Pankiewicza 3, 00 - 696 Warszawa. Informujemy również, że: 

  

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

  

  

Pozdrawiamy  

OH LALA