WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 

Warunki świadczenia usług przez OH LALA Marta Majchrzak – Ostrowska 

z siedzibą w Warszawie (ul. Pankiewicza 3 00- 696 Warszawie)NIP: 9511837672 REGON: 015577937(dalej „Klub”).

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług przez Klub, a także warunki zawierania umów z klientami oraz ich wykonywania. Regulamin wraz z załączonym do niego cennikiem (dalej „Cennik”) stanowi integralną część umów zawieranych przez Klub z klientami.

2. Niniejszy dokument w zakresie składania wniosków/formularzy rejestracyjnych drogą elektroniczną oraz dokonywania rezerwacji i odwoływania zajęć drogą elektroniczną stanowi regulamin w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r., poz. 1422) (dalej „Ustawa”).

 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje zarówno klientów Klubu, którzy zawierają z Klubem umowy o świadczenie usług na czas nieokreślony, jak i osoby korzystające z usług Klubu na podstawie nabywanych karnetów lub w ramach wejść jednorazowych (zwane dalej łącznie „Uczestnikami” lub indywidualnie „Uczestnikiem”).

ZASADY UCZESTNICTWA

1. Uczestnikami mogą być osoby, które ukończyły 16. rok życia. Osoby które nie ukończyły 18 roku życia, zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody na uczestnictwo w Klubie wydanej przez ich prawnego opiekuna. 

2. Do korzystania z usług świadczonych przez Klub uprawnieni są wszyscy Uczestnicy, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

3. Świadczenie usług przez Klub odbywa się na podstawie:

1) karnetu imiennego uprawniającego do określonej liczby wejść z rzędu na dany kurs.

2) biletów uprawniających do jednorazowego wejścia do Klubu na dany kurs..

4. Nabycie karnetu na kurs następuje poprzez:

1) wypełnienie przez osobę zainteresowaną formularza/wniosku rejestracyjnego online, (za pośrednictwem strony internetowej Klubu (adres: www.ohlala.pl/kontakt ) (dalej „Strona Internetowa”) wypełnienie formularza wiąże się z zaakceptowaniem przez kandydata Regulaminu, który zostaje przez Klub udostępniony na stronie pod linkiem www.ohlala/pl/regulamin, przy wypełnianiu formularza;

2) dokonanie przez Uczestnika płatności za kurs/jednorazowe wejście zgodnie z Regulaminem i Cennikiem. 

5. Klub jest uprawniony do rozwiązania Umowy z Uczestnikiem lub unieważnienia karnetu w trybie natychmiastowym w przypadku:

1) wielokrotnego naruszenia warunków Regulaminu przez Uczestnika,

2) zalegania przez Uczestnika z opłatami należnymi na rzecz Klubu na podstawie Umowy i/lub Regulaminu.

3)  niestosowego lub niezgodnego z Regulaminem zachowania podczas przebywania w Klubie, uniemożliwiającego lub utrudniającego prowadzenie zajęć grupy i/lub korzystanie z Klubu przez innych członków, w szczególności poprzez stworzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa innych Uczestników lub dla mienia Klubu 

4)  postawienia Klubu w stan likwidacji lub zakończenia działalności przez Klub.

PŁATNOŚCI

1.      W ramach uczestnictwa w Klubie każdy Uczestnik jest zobowiązany do uiszczania opłat zgodnie z Cennikiem. 

2.      Wszelkich opłat można dokonać w formie bezgotówkowej - przelewem na rachunek Klubu wskazany przez Klub. Klub zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika. 

ZASADY KORZYSTANIA Z KLUBU

1. Uczestnik upoważniony jest do korzystania z urządzeń i wyposażenia Klubu wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie, i zgodnie z instrukcjami dostępnymi w Klubie oraz zaleceniami instruktorów.

2. Na sali podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście ich uczestników, tj. te, które dokonały wszystkich niezbędnych płatności oraz zarezerwowały w grupie miejsce za pomocą strony internetowej klubu. Liczba osób w grupach jest ograniczona ze względu na pojemność sal i bezpieczeństwo.

3. Z uwagi na ograniczenie powierzchni poszczególnych sal oraz komfort zajęć osoby towarzyszące nie powinny przebywać na sali tanecznej. Weryfikacja wszystkich pełnoprawnych Uczestników zapisanych na konkretne zajęcia odbywa się poprzez sprawdzenie listy obecności przez osobę prowadzącą dane zajęcia.

4.  W przypadku wyczerpania limitu miejsc w danej grupie, lista do niej zostanie zamknięta. Pełnoprawni Uczestnicy, którzy nie zdążyli zapisać się na wybrane przez siebie zajęcia, mają możliwość zapisania się na listę rezerwową lub wyboru innego kursu.

5. Przed wejściem do OH LALA obowiązkowa jest zmiana obuwia, pozostawienie obuwia w wyznaczonym miejscu lub schowanie do szafki na kluczyk.  Uczestnicy zajęć powinni mieć na sobie buty czyste, niestwarzające ryzyka uszkodzenia podłogi. Uczestnik zajęć nie ma ponadto prawa ćwiczyć w biżuterii (pierścionki, bransoletki, kolczyki w brzuchu i innych nietypowych miejscach), która może powodować uszkodzenia ciała i sprzętu do ćwiczeń.

6. Instruktor ma prawo niedopuszczenia do udziału w zajęciach:

1) osób niespełniających wymogów opisanych w punkcie 5 powyżej;

2) osób spóźnionych na zajęcia lub

3) osób, co do których uzna, iż ich obecność jest sprzeczna z Regulaminem, i/lub zagraża bezpieczeństwu pozostałych uczestników.

 7. W przypadku niedopuszczenia udziału w zajęciach z przyczyn wskazanych w ust. 6 powyżej lub nieobecności na zajęciach pomimo wcześniej dokonanej rezerwacji (i jej nieodwołania najpóźniej do 48 h przed rozpoczęciem zajęć – odwołanie jednych zajęć obowiązuje raz podczas danego kursu), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wzięcia udziału w innych/kolejnych zajęciach w miejsce zajęć, na których był nieobecny.

8. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z instrukcjami użytkowania dotyczącymi sprzętu i urządzeń znajdujących się na terenie Klubu.

9. Każdy Uczestnik zobowiązuje się do dbania o sprzęt, z którym ćwiczy i zgłaszania pracownikom Klubu każdej nietypowej sytuacji związanej ze dysfunkcją oprzyrządowania należącego do Klubu. Zabrania się samodzielnego zmiany ustawień sprzętu w Klubie. Zabrania się używania substancji typu talk, magnezja, lub innych nieprzeznaczonych do ćwiczeń wykonywanych w Klubie, i/lub niezalecanych przez Klub.

10. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora Klub ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników kursu o tym fakcie. W sytuacjach losowych Klub ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z uczestnikami. Jeśli uczestnik nie może wziąć w nich udziału, niewykorzystana za nie kwota zostanie przez Klub zaliczona na poczet innych zajęć w kursie.

11.Nasze kursy są tak skalkulowane, żeby ich cena była rozsądna - ruszają tylko, jeśli zbierze się odpowiednia ilość osób i grupy są rozwiązywane, jeśli niewystarczająca ilość osób przedłuży karnet.
12. Jeśli w trakcie kursu uczestnik nie może nie na jednych zajęciach i poinformuje nas o tym (mailowo)do 48h przed swoją nieobecnością, będzie mógł odrobić ją na tzw. Zajęciach open fit z instruktorem, które odbywać się będą raz w miesiącu w piątki o godzinie 20.00. Można odrobić tylko jedne zajęcia podczas trwania kursu. Nieobecności nie wydłużają ważności karnetu. Odrobienie niezgłoszonej nieobecności jest niemożliwe.

 BEZPIECZEŃSTWO

1. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kontuzje i urazy powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń, nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa lub niestosowania się do poleceń instruktorów w trakcie zajęć lub treningu indywidualnego, jak również w wyniku naruszenia przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Uczestnik zobowiązany jest zdeponować w recepcji rzeczy znacznej wartości. Za przedmioty znacznej wartości, które nie zostały zdeponowane w oznaczonych miejscach, Klub nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku ewentualnej kradzieży Klub jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu na policję. Uczestnicy zajęć i kursów powinni poinformować pracowników recepcji o kradzieży niezwłocznie po stwierdzeniu, że miała ona miejsce.

3. Uczestnik otrzymuje kluczyk do szafki w przebieralni. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia kluczyka do szafki pobierana jest opłata zgodnie z Cennikiem.

4. Szafki w przebieralni udostępniane są wyłącznie na czas pobytu w Klubie. Po zakończeniu zajęć należy pozostawić szafkę zamkniętą a w zamku kluczyk do szafki.

5. Każdy Uczestnik oświadcza, że jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. Uczestnik zajęć nie może samodzielnie wykonywać ćwiczeń wymagających asekuracji lub ustnej zgody instruktora. Kobiety w ciąży i w okresie do pół roku po ciąży nie mogą uczestniczyć w zajęciach Pole Dance. Dla kobiet w ciąży przewidziane są specjalne zajęcia w ramach programu OH MAMA (pole mama,pilates, yoga i inne).

6.  Uczestnicy mający problemy ze zdrowiem lub przyjmujący lekarstwa, które w jakikolwiek sposób wpływają na ich zdolności fizyczne lub psychiczne, nie mogą uczestniczyć w zajęciach Klubu. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Uczestnik powinien zasięgnąć porady medycznej. 

7.  Bezwzględnie zakazane jest uczestnictwo w zajęciach Klubu, w stanie po spożyciu lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, środków mających wpływ na ciśnienie krwi lub środków uspokajających.

8.  Zakazane jest wnoszenie na salę ćwiczeń: jedzenia, substancji mogących niszczyć parkiet/podłoge. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia i spożywania narkotyków i innych substancji odurzających.. W Klubie obowiązuje ponadto zakaz filmowania, nagrywania i fotografowania w celach komercyjnych zajęć bez zgody kierownictwa Klubu.

DANE OSOBOWE – RODO  

1.http://www.ohlala.pl/rodo

2. Klub może przetwarzać dane osobowe Uczestników podane w wnioskach/formularzach i Umowie lub na potrzeby zakupu biletu jednorazowego wejścia, o ile są niezbędne do zawarcia Umowy, jej wykonywania, zmian i rozwiązania, świadczenia usług przez Klub, a także inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonych usług, oraz w pozostałych przypadkach i na zasadach określonych w Ustawie i Regulaminie. Klub może ponadto przetwarzać dane osobowe Uczestnika w celach marketingowych, jeśli Uczestnik wyraził zgodę na przetwarzaniejego danych w takich celach.

3. Podanie wybranych danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich poprawiania, a także zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.

4. Klub zastrzega sobie prawo do dokumentowania prowadzonych zajęć w postaci zdjęć lub filmów. Każdy Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach opracowanych przez Klub z wykorzystaniem takich zdjęć lub filmów, chyba że pisemnie złoży prośbę o nieuwzględnianie jego osoby w tego typu materiałach.

REKLAMACJE

1. Reklamacje odnośnie świadczenia usług przez Klub, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną, można składać w formie elektronicznej na adres e-mailowy panki@ohlala.pl, lub pisemnej, na adres Klubu wskazany w Regulaminie. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie i dane kontaktowe Uczestnika oraz wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem.

2.      sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania przez Klub.

 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

A.    Zasady korzystania ze strony internetowej. Warunki świadczenia usług

1. Korzystanie z funkcjonalności dostępnych na Stronie Internetowej może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie, do przestrzegania których Uczestnik zobowiązuje się dokonując rejestracji na Stronie Internetowej zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu.

2. Strona Internetowa dostępna jest 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

3.    Klub zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu informatycznego lub teleinformatycznego, mogących powodować przejściowe utrudnienia lub brak możliwości korzystania z usług. Terminy i planowany czas wykonywania takich prac będą publikowane na Stronie Internetowej z odpowiednim wyprzedzeniem, za wyjątkiem przypadków szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, w których Klub ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych w celu przywrócenia bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

4. Dostęp do informacji o zmianach sposobu i zakresu świadczenia usług oraz aktualnych informacji, do przekazywania których Klub jako usługodawca usług świadczonych drogą elektroniczną jest zobowiązany na podstawie artykułu 6 Ustawy, możliwy będzie poprzez Stronę Internetową.

5.    Rejestracja na Stronie Internetowej i utworzenie konta Uczestnika dokonywane jest w następujący sposób: podanie danych Uczestnika, podanie adresu email ,wypełnienie treści formularza, akceptacja Regulaminu przez Uczestnika, wyrażona jest poprzez wypełnienie formularza w zakładce kontakt umieszczonej na stronie klubu http://www.ohlala.pl/kontakt

6.    Podany przez Uczestnika w toku rejestracji adres elektroniczny wykorzystywany będzie wyłącznie do przesyłania zamówionych informacji oraz do kontaktu z Uczestnikiem w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Strony Internetowej.

7.   Uczestnik zobowiązuje się do niedostarczania do systemów teleinformatycznych Klubu treści niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, naruszających dobra osobiste osób trzecich, dobre obyczaje lub uzasadniony interes Klubu. W przypadku naruszenia powyższych zobowiązań Klub ma prawo natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług.

8. Uczestnik przy korzystaniu ze Strony Internetowej nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w jej treść, formę, strukturę ani mechanizmy działania.

9.   Uczestnik uprawniony jest do korzystania ze Strony Internetowej wyłącznie na użytek osobisty. Niedopuszczalne jest korzystanie ze Strony Internetowej w celu prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub marketingowej Uczestnika.

B.   Wymagania techniczne

1. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Klubu obejmują:(i)     dostęp do sieci Internet – łącze internetowe o przepustowości co najmnie [1Mbit/s]; (ii)     dostęp do witryn WWW - przeglądarka internetowa w wersji co najmniej [Internet Explorer w wersji 10, Chrome w wersji 25, Opera w wersji 12, Firefox w wersji 12], z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”; (iii)     możliwość odbierania wiadomości pocztą elektroniczną - posiadanie konta email.

2. Klub nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące po stronie Uczestnika, które uniemożliwiają mu korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną.

3.    W trakcie korzystania ze strony internetowej w systemie teleinformatycznym. Uczestnika zainstalowane zostają pliki cookies (niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www.ohlala.pl, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej, pozwalające np. na uzyskanie informacji o ilości odwiedzin Strony Internetowej lub zapamiętanie niektórych preferencji Uczestnika oraz wykorzystywane w celu zbierania danych statystycznych, zapisywane po stronie Uczestnika, zazwyczaj na twardym dysku). Korzystanie z witryny bez wyłączenia obsługi cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym Uczestnika.

 4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa telekomunikacyjnego, Uczestnik ma prawo zadecydowania o zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce może być przyczyną nieprawidłowego działania strony.

C.     Prawa autorskie

1. Wszelkie prawa do materiałów zamieszczonych na Stronie Internetowej przysługują Klubowi. Strona Internetowa podlega pełnej ochronie prawnej.

przewidzianej stosownymi przepisami prawa polskiego, w tym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) (dalej „Prawo autorskie”) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.) 

2. Treści i materiały zamieszczane na Stronie Internetowej, oraz Strona Internetowa jako całość, stanowią utwory w rozumieniu przepisów Prawa autorskiego i podlegają ochronie przewidzianej w tej ustawie. Bez uprzedniego i wyraźnego zezwolenia Klubu kopiowanie lub dalsze wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Stronie Internetowej, w całości lub w jakiejkolwiek części, jest zabronione. Wykorzystanie materiałów zamieszczonych na Stronie Internetowej jest dopuszczalne wyłącznie na zasadach i w zakresie odpowiadającym własnemu użytkowi osobistemu, określonych w prawie autorskim. 

3. Wykorzystywanie materiałów umieszczonych na Stronie Internetowej w całości lub w jakiejkolwiek części w sposób niezgodny z zasadami wskazanymi powyżej stanowi naruszenie praw Klubu i będzie podstawą do niezwłocznego podjęcia przez Klub stosownych środków prawnych przeciwko podmiotom je naruszającym.

 D.     Odpowiedzialność. Zgłaszanie naruszeń

 1.   Klub nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:

1) niewykonania lub nienależytego wykonania usług spowodowanego przez osoby trzecie (w szczególności dostawców łączy telekomunikacyjnych, energii elektrycznej oraz operatorów telekomunikacyjnych)

2) niemożliwości lub utrudnień w korzystaniu ze Strony Internetowej, wynikających z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności z powodu niezgodnych z prawem lub postanowieniami Regulaminu działaniami lub zaniechaniami Uczestnika.

 2. W przypadku gdy Uczestnik lub jakakolwiek inna osoba lub podmiot uzna, że treści publikowane na Stronie Internetowej naruszają ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje lub obowiązujące przepisy prawa, powinien powiadomić Klub o takim możliwym naruszeniu. Po otrzymaniu powiadomienia, Klub będzie uprawniony do usunięcia ze Strony Internetowej takich treści.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku losowych zdarzeń dotyczących Uczestnika, lecz przez niego niezawinionych, a uniemożliwiających mu lub utrudniających w znacznym stopniu wykonanie Umowy na warunkach określonych Regulaminem, istnieje możliwość zmiany warunków Umowy za porozumieniem stron. W takiej sytuacji taka osoba powinna się skontaktować z Klubem

2. Prawa i obowiązki Uczestnika wynikające z zawartej Umowy mogą być przenoszone na osoby trzecie na podstawie umowy cesji zawieranej pomiędzy Uczestnikiem, Klubem a osobą trzecią spełniającą wymogi określone w Regulaminie.

3.    Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie

(w tym w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną) w przypadku zmian w warunkach współpracy z właścicielem lokalu, w którym prowadzona jest działalność Klubu, zmian polityki biznesowej Klubu, zmian przepisów prawa lub podatkowych mających wpływ na działalność Klubu, a także zmian zasad uprawiania sportu lub zmian mających na celu poprawę bezpieczeństwa Uczestników w przestrzeniach Klubu. Zmiany te staną się wiążące dla Uczestników w terminie 14 dni od momentu ich ogłoszenia w siedzibie Klubu oraz na stronie internetowej Klubu.

4.    Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winien być interpretowany.

5. Wszelkie spory związane z zawarciem i wykonywaniem Umowy oraz Regulaminem rozstrzygane będą przez sądy powszechne według właściwości ogólnej

6.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 r

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 CENNIK

KARNET na KURS - grupa w której zajęcia odbywają się raz w tygodniu: 

140 zł– 4 treningi z rzędu, do wykorzystania w konkretnej grupie.  Opłata pobierana co miesiąc, do wykorzystania w ciągu jednego okresu rozliczeniowego. (30 dni). Nie ma możliwości odrobienia lub przełożenia zajęć. Kwota wpłacona do 14 dni przed sartem grupy. 

150 zł– 4 treningi z rzędu, do wykorzystania w konkretnej grupie.  Opłata pobierana co miesiąc, do wykorzystania w ciągu jednego okresu rozliczeniowego. (30 dni).Nie ma możliwości odrobienia lub przełożenia zajęć.Kwota wpłacona do 7 dni przed sartem grupy.

160 zł– 4 treningi z rzędu, do wykorzystania w konkretnej grupie.  Opłata pobierana co miesiąc, do wykorzystania w ciągu jednego okresu rozliczeniowego. (30 dni).Nie ma możliwości odrobienia lub przełożenia zajęć.Kwota wpłacona  od 7 dni przed sartem i w dniu startu  grupy. 

KARNET na KURS - grupa w której zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu:

240 zł– 8 treningów z rzędu, do wykorzystania w konkretnej grupie.  Opłata pobierana co miesiąc, do wykorzystania w ciągu jednego okresu rozliczeniowego. (30 dni). Nie ma możliwości odrobienia lub przełożenia zajęć. Kwota wpłacona do 14 dni przed sartem grupy. 

250 zł– 8 treningów z rzędu, do wykorzystania w konkretnej grupie.  Opłata pobierana co miesiąc, do wykorzystania w ciągu jednego okresu rozliczeniowego. (30 dni). Nie ma możliwości odrobienia lub przełożenia zajęć. Kwota wpłacona  do 7 dni przed sartem grupy. 

260 zł– 8 treningów z rzędu, do wykorzystania w konkretnej grupie.  Opłata pobierana co miesiąc, do wykorzystania w ciągu jednego okresu rozliczeniowego. (30 dni). Nie ma możliwości odrobienia lub przełożenia zajęć. Kwota wpłacona od 7 dni przed sartem i w dniu startu grupy. 

50 zł- jednorazowe wejście na zajęcia 

Opłata za zgubienie kluczyka do szafki – 35 zł