Regulamin „zajęć sportowo-rekreacyjnych” prowadzonych w studiu tańca OH LALA

 

 

1.    Celem prowadzonych zajęć sportowo-rekreacyjnych jest angażowanie wszystkich dzieci do różnorodnych form aktywności ruchowej, zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

2.    W zajęciach sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez OHLALA mogą brać udział dzieci w wieku 6-17 lat

3.    Każdy uczestnik zajęć sportowo-rekreacyjnych zobowiązuje się przestrzegać warunków niniejszego Regulaminu.

4.    Warunki opisane niniejszym regulaminem, są akceptowane przez rodziców i opiekunów uczniów uczestniczących w zajęciach, co potwierdzone jest ich podpisem.

5.    Rodzice i opiekunowie zezwalają swoim dzieciom na uczestnictwo w zajęciach sportowych na własną odpowiedzialność, co oznacza, że w przypadku nie stwierdzenia rażących uchybień ze strony organizatora zajęć, szkoła zwolniona jest z odpowiedzialności za ewentualne zaistniałe w czasie tych zajęć wypadki.

6.    Obowiązkiem uczestnika zajęć sportowo-rekreacyjnych jest informowanie nauczyciela przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swojej każdorazowej niedyspozycji, złym samopoczuciu, pogorszonym stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonywanie ćwiczeń.

7.    Uczestnik zajęć sportowych zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń instruktora dotyczących zachowania się w trakcie zajęć, a w szczególności sposobu wykonywania ćwiczeń i zadań.

8.    Uczestnik zajęć sportowych lub jego rodzic (opiekun ) ma obowiązek sprawdzić przed przystąpieniem do zajęć czy sprzęt sportowy jest kompletny, technicznie sprawny i dostosowany do jego potrzeb. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do stanu sprzętu należy zawiadomić o zaistniałym fakcie nauczyciela.

9.    Rodzice i opiekunowie zobowiązują się do podania bieżących informacji o stanie zdrowia dziecka oraz jego przeciwwskazaniach do wykonywania ćwiczeń. Stawienie się dziecka na zajęciach sportowych jest równoznaczne z potwierdzeniem braku przeciwwskazań u dziecka do uprawiania sportu.

10.Powyższy regulamin dotyczy dziecięcych zajęć sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez OH LALA.

11.Każdy uczestnik zajęć sportowo-rekreacyjnych jest zobowiązany dbać o bezpieczeństwo własne i innych współuczestników.